Schrijven naar Eventlog

Met behulp van de volgende functie kun je vanuit powershell events schrijven naar het eventlog

function

Write-EventLog { param ([string]$msg, [string]$source, [string]$type, [int]$eventid)

# Create the source, if it does not already exist.

if(![System.Diagnostics.EventLog]::SourceExists($source))

{

[System.Diagnostics.EventLog]::CreateEventSource($source,'Application')

}

else

{

write-host "Source exists"

}

# Check if Event Type is correct

switch ($type)

{

"Information" {}

"Warning" {}

"Error" {}

default {"Event type is invalid";exit}

}

$log = New-Object System.Diagnostics.EventLog

$log.set_log("Application")

$log.set_source($source)

$log.WriteEntry($msg,$type,$eventid)

}

De functie roep je aan met bijvoorbeeld

"Description" "Source" "Type" "Error number"

Description = Je eigen tekst

Source = Bijvoorbeeld de naam van je script

Type = Information / Warning / Error

Error number = Je eigen fout nummer bijvoorbeeld 1

Write-EventLog